Om Vofo

Siden 1932 har Vofo fremmet voksnes læring ved siden av det formelle utdanningssystemet. Våre medlemmer står for bredden av frivillig voksenopplæring over hele landet.

Vårt oppdrag

Vofo har som formål å:

  • være interesseorganisasjonen for studieforbundene, nasjonalt og regionalt.
  • ivareta fellesoppgaver for studieforbundene og bistå studieforbundene overfor til offentlige myndigheter og andre.
  • fremme voksnes læring ved å bidra til mangfold, utvikling og ny kunnskap og være et felles forum for voksnes læring i demokratiske og ideelle organisasjoner.
Læring, demokrati og deltaking
Strategiplan for Voksenopplæringsforbundet 2023-2030
Personer i samtale

Organisasjon

Vi er en paraplyorganisasjon med 12 godkjente studieforbund som medlemmer.

Vedtekter
Vedtektene for Voksenopplæringsforbundet.

Årsmøtet er Vofos høyeste demokratiske organ og avholdes innen utgangen av mai hvert år. Her møtes representanter fra studieforbundene nasjonalt og regionalt. Årsmøtet vedtar politiske saker, strategier samt velger Vofos styrende organer og tillitsvalgte.

Styret er organisasjonens høyeste organ mellom årsmøtene og står ansvarlig overfor årsmøtet. Vofos styre har det juridiske og økonomiske ansvar for driften.

Styret
Styret velges av årsmøtet i mai hvert år. Styret har det økonomiske og juridiske ansvaret for driften av organisasjonen.

Vofos fylkesutvalg er fylkesledd i Vofo og drives etter Vofos vedtekter. Formålet er å fungere som et bindeledd mellom regionale myndigheter og studieforbund i fylket. Fylkesutvalgene skal være med på å synliggjøre det totale opplæringstilbudet i fylket og være med på å sikre et godt samspill mellom de ulike aktørene innenfor områdene kompetanse, frivillighet og kultur.

Retningslinjer for tillitsvalgte i Vofos fylkesutvalg

Vofos administrasjon ledes av generalsekretæren.

Ansatte
Vofo har 13 ansatte som jobber på hovedkontoret i Oslo og på regionskontorene våre i Alta, Steinkjer, Ålesund, Bergen, Stavanger, Hamar og Ørje.