Personvernerklæring

Erklæring om hvilke personopplysninger Vofo er behandlingsansvarlig for og når og hvordan vi behandler dine personopplysninger.

Behandlingsansvar

Voksenopplæringsforbundet er ansvarlig for all behandling av personopplysninger der vi selv bestemmer formålet med behandlingen og hvilke virkemidler vi bruker.

Dersom du har spørsmål om denne personvernerklæringen eller våre vurderinger, ta kontakt med oss på personvern@vofo.no.

Når samler vi inn personopplysninger?

Vi behandler i hovedsak opplysninger om deg når du:

 • Sender oss en henvendelse.
 • Melder deg på et arrangement eller kurs.
 • Deltar som representant for en medlemsorganisasjon i våre råd eller utvalg.
 • Abonnerer på nyhetsbrevet vårt.
 • Blir intervjuet av oss eller uttaler deg om en sak vi skriver om.
 • Søker jobb hos oss.
 • Besøker nettsidene våre.

I tillegg kan vi behandle opplysninger om deg som er sendt fra andre, blant annet når:

 • Vi har bedt om en redegjørelse fra en virksomhet og dine opplysninger fremkommer i redegjørelsen.
 • Arbeidsgiveren din melder deg på et arrangement eller kurs.
 • Noen foreslår deg til å sitte i våre råd eller utvalg.
 • En jobbsøker oppgir deg som referanse.
 • Du er offentlig kontaktperson for en sak vi skriver om.

Besøk på nettsidene våre

Når du besøker nettsidene våre lagrer vi anonymisert informasjon om deg og hvordan du bruker nettsidene våre. Det er for å forstå hvordan nettsidene brukes og hvordan vi kan gjøre de bedre. Statistikkløsningen vår gir oss ikke mulighet til å identifisere eller spore enkeltbrukere.

Vi lagrer ikke informasjonskapsler på enheten din når du besøker nettsidene våre.

Behandlingsgrunnlaget for generering av anonym statistikk er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav f, som tillater oss å behandle opplysninger som er nødvendig for å ivareta en berettiget interesse som veier tyngre enn hensynet til den enkeltes personvern. Den berettigede interessen er å forbedre og videreutvikle informasjon på nettsidene våre.

Henvendelser og saksbehandling

Når vi mottar et spørsmål eller innspill, behandler vi kontaktopplysninger og andre personopplysninger som er nødvendig for å løse oppgavene våre på en hensiktsmessig måte.

Avhengig av sakens karakter, kan behandlingsgrunnlaget være personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav b (som tillater oss å behandle opplysninger som er nødvendig for å oppfylle en avtale eller gjennomføre tiltak på den registrertes anmodning før en avtale inngås), c (som tillater oss å behandle opplysninger som er nødvendig for å oppfylle en rettslig forpliktelse), e (som tillater oss å behandle opplysninger som er nødvendig for å utføre en oppgave i allmennhetens interesse eller utøve offentlig myndighet) eller f (som tillater oss å behandle opplysninger som er nødvendig for å ivareta en berettiget interesse som veier tyngre enn hensynet til den enkeltes personvern).

Vofo har sjelden behov for å behandle sensitive personopplysninger i forbindelse med våre daglige arbeidsoppgaver.

Telefon

Når du ringer oss, lagres telefonnummeret ditt sammen med opplysninger om når du ringte og hvor lenge samtalen varte hos leverandøren vår av telefonitjenester. Opplysninger om nummer og tidspunkt for samtalen kan lagres sammen med øvrige saksopplysninger dersom dette vurderes som relevant for videre oppfølging av saken.

Behandlingsgrunnlaget for dette er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav f, som tillater oss å behandle opplysninger som er nødvendig for å vareta en berettiget interesse som veier tyngre enn hensynet til den enkeltes interesser eller grunnleggende rettigheter og friheter. Den berettigede interessen er å kunne følge opp telefonsamtaler ved behov.

E-post

Vi bruker e-post for å utføre våre arbeidsoppgaver. E-post vi har mottatt kan bli slettet når den ikke lenger er nødvendig for vår daglige oppgaveløsning. Vi ber om at sensitive personopplysninger ikke sendes ukryptert per e-post.

Andre behandlinger av personopplysninger

Abonnere på nyhetsbrev

Hvis du er interessert i Voksenopplæringsforbundet og frivillig voksenopplæring kan du abonnere på nyhetsbrevet vårt.

For at vi skal kunne sende deg nyhetsbrev på e-post, må du registrere en e-postadresse. Denne blir bare brukt til å sende ut nyhetsbrev og brukerundersøkelser om nyhetsbrevet for å få tilbakemelding om hva du synes er interessant. Når du melder deg på nyhetsbrevet, samtykker du til at vi behandler e-postadressen din. E-postadressen lagres i en egen database, deles ikke med andre og slettes når du melder deg av nyhetsbrevet. Du kan melde deg av ved å trykke på lenken i nyhetsbrevet eller ved å kontakte oss. Vi behandler opplysningene frem til du melder deg av nyhetsbrevet.

Behandlingsgrunnlaget for behandling av e-postadressen din i tilknytning til nyhetsbrevet vårt er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav a, samtykke. Du kan når som helst trekke samtykket tilbake ved å melde deg av nyhetsbrevet.

Kurs og arrangementer

Når du melder deg på arrangementer eller kurs vil vi be om opplysninger som navn, kontaktinformasjon og arbeidssted. Formålet med opplysningene er å gi informasjon til deltakerne, administrere og tilrettelegge arrangementer og utarbeide deltakerlister til deltakerne. Opplysningene lagres til arrangementet er avsluttet.

Behandlingsgrunnlaget er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav b, som tillater oss å behandle opplysninger som er nødvendig for å oppfylle en avtale eller gjennomføre tiltak på den registrertes anmodning før en avtale inngås.

Avhengig av hvordan arrangementet gjennomføres, vil vi også kunne be om opplysninger om du har matallergier eller andre ting vi må ta hensyn til. Dette kan være sensitive personopplysninger om deg. Disse opplysningene lagres med begrenset tilgang til arrangementet er avsluttet.

Behandlingsgrunnlaget for sensitive opplysninger om matallergier og andre tilretteleggingsbehov er personvernforordningen artikkel 9 nr. 2 bokstav a, som tillater oss å behandle sensitive opplysninger som du har gitt oss uttrykkelig samtykke til å behandle. Du kan når som helst trekke samtykket tilbake ved å kontakte oss.

Redaksjonell omtale

En viktig oppgave for oss som interesseorganisasjon er å synliggjøre læringshistorier og andre eksempler fra vårt eget og medlemsorganisasjonenes arbeid. Vi kan behandle personopplysninger om deg når vi skriver redaksjonelle artikler, pressemeldinger og innlegg til sosiale medier. Opplysningene kan være bilde, navn, arbeidssted, verv og andre opplysninger du ønsker å dele med oss.

Redaksjonell omtale skal alltid følge de presseetiske prinsippene i Vær varsom-plakaten, som blant annet innebærer at vi skal opptre hensynsfullt og ta hensyn til hvilke konsekvenser omtalen kan få for deg. En viktig grunn til at vi må opptre varsomt, er at det kan være vanskelig å korrigere eller slette opplysninger som vi har publisert offentlig.

Som regel vil vi gi deg mulighet til å lese gjennom og gi innspill på omtale og bildebruk når du portretteres eller siteres i redaksjonell omtale.

Vi kan bruke situasjonsbilder, omtale og bilder av talere og lignende på arrangementer samt gjengi offentlige ytringer i redaksjonell omtale. I slike tilfeller må vi vurdere hvilke konsekvenser omtalen kan få for deg.

Behandlingsgrunnlaget for dette er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav f, som tillater oss å behandle opplysninger som er nødvendig for å vareta en berettiget interesse som veier tyngre enn hensynet til den enkeltes interesser eller grunnleggende rettigheter og friheter. Den berettigede interessen er å synliggjøre læringshistorier og andre eksempler fra vårt eget og medlemsorganisasjonenes arbeid.

Jobbsøkere og tillitsverv

Når du søker jobb hos oss eller blir foreslått til et tillitsverv, må vi behandle opplysninger om deg. Vi behandler de opplysningene du sender til oss, blant annet søknad, CV, vitnemål og attester. I tillegg til eventuelle intervju, kan vi også gjennomføre egne undersøkelser og samtaler med referansene du oppgir.

Behandlingsgrunnlaget for å vurdere innsendt dokumentasjon, gjennomføre intervjuer og ringe referanser er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav b, som tillater oss å behandle personopplysninger når det er nødvendig for å gjennomføre tiltak på den registrertes anmodning før en avtale inngås.

Dersom vi gjør egne undersøkelser ut over dette, for eksempel å kontakte noen som har utstedt en attest, men som ikke er oppgitt som referanse, er behandlingsgrunnlaget for slike undersøkelser personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav f, som tillater oss å behandle opplysninger som er nødvendig for å vareta en berettiget interesse som veier tyngre enn hensynet til den enkeltes interesser eller grunnleggende rettigheter og friheter. Den berettigete interessen er å finne rett kandidat til stillingen.

Dine rettigheter

Innsyn i egne opplysninger

Du kan be om en kopi av alle opplysninger vi behandler om deg.

Korrigering av opplysninger

Du kan be oss rette eller supplere opplysninger som er feilaktige eller misvisende.

Sletting av opplysninger

I gitte situasjoner kan du be oss slette opplysninger om deg selv. Dette gjelder blant annet når det ikke lenger er nødvendig å oppbevare opplysningene dine fordi formålet med behandlingen er oppfylt.

Begrensning av behandling av personopplysninger

I noen situasjoner kan du be oss begrense behandlingen av opplysninger om deg, slik at de bare kan behandles med ditt samtykke. Dette kan være aktuelt når du venter på å få behandlet et krav om sletting eller korrigering av opplysninger. Det kan også være aktuelt når du ønsker å motsette deg at vi sletter opplysninger om deg som vi ikke lenger har bruk for, men som du selv har behov for.

Protestere mot en behandling av personopplysninger

Dersom vi behandler opplysninger om deg med grunnlag i våre oppgaver eller på bakgrunn av en interesseavveining, har du rett til å protestere på vår behandling av opplysninger om deg.

Kontakt oss

Du kan utøve dine rettigheter ved å skriftlig kontakte oss på personvern@vofo.no eller sende brev til:

Voksenopplæringsforbundet
Postboks 9246 Grønland
0134 Oslo

Du skal få svar uten ugrunnet opphold, og normalt senest innen én måned.

Dette dokumentet ble sist oppdatert 7. mai 2024.

Personvernerklæring for felles tilskuddsportal
Voksenopplæringsforbundet forvalter en felles tilskuddsportal for studieforbundene. Dette dokumentet beskriver hvordan registrerte personopplysninger behandles i denne løsningen.