Medlemmer

Vofo har 12 godkjente studieforbund som medlemmer

Studieforbundet AOF Norge

Studieforbundet AOF Norge er arbeidslivets kompetansepartner. Vi tilbyr opplæring og utdanning til alle med hovedfokus på basiskompetanse, videregående opplæring, fagskole og opplæring for våre medlemsorganisasjoner.

AOF tilbyr kompetanseutvikling til alle som måtte trenge det, uavhengig av politisk eller sosialt ståsted. Samfunnsutviklingen og den teknologiske utviklingen krever stadig ny kompetanse. Derfor er AOF arbeidslivets kompetansepartner.

AOF tilbyr i dag opplæring og utdanning til alle med hovedfokus på basiskompetanse, språk, HMS, videregående opplæring, fagskole og enkelte høyskoletilbud i tillegg til opplæring for våre medlemsorganisasjoner. AOF har et bredt samarbeid med bedrifter, partene i arbeidslivet og offentlige myndigheter med ansvar for utdanningsfeltet.

Les mer på www.aof.no.

Studieforbundet Funkis

Studieforbundet Funkis tilrettelegger kurs for funksjonshemmede, kronisk syke og pårørende. Det aller meste av opplæringen i Funkis er organisert og gjennomført av tillitsvalgte i de 93 medlemsorganisasjonene. Kursene har et bredt spekter av temaer fra sosialpolitikk, mestring og rettigheter til organisasjonskunnskap og førstehjelp. Målet for kursvirksomheten og læringen er å styrke organisasjonenes kompetanse, hjelpe den enkelte til å mestre utfordringer som funksjonshemninger kan føre til og til å delta aktivt i samfunns-, organisasjons- og kulturliv.

Les mer på funkis.no.

Idrettens Studieforbund

Idrettens Studieforbund (ISF) administrerer og tilrettelegger for kurs og opplæring for alle som er tilknyttet Norges idrettsforbund. Særforbund og idrettslag er ISF sine medlemmer, mens idrettskretser er ISF sin regionale forankring. Særforbundene holder årlig en rekke kurs for å utvikle sin idrett, som trenerkurs, dommerkurs og arrangørkurs. Idrettskretsene gjennomfører kurs innenfor organisasjon og ledelse, slik at idrettslagene har kunnskap til å drive idrettslaget i henhold til NIFs lover og retningslinjer. Organisasjonens arbeid skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.

Les mer på www.idrettsforbundet.no/om-nif/idrettens-studieforbund.

Kristelig studieforbund (K-stud)

K-stud er et pedagogisk samarbeidsorgan for over 80 medlemsorganisasjoner som inkluderer de fleste kristne trossamfunn/organisasjoner i Norge. Vi legger vekt på demokrati, deltakelse og inkludering på alle nivå i studieforbundet.

Våre medlemmer arrangerer kurs i et mangfold av temaer som kulturopplæring gjennom sang- og musikkgrupper, trosopplæring, lederkurs og kurs innen helse. Et stort engasjement for utsatte grupper er synlig gjennom f.eks. norskopplæring for innvandrere og kurs i håndverk og musikk som gir mestringserfaringer for rusavhengige og psykisk syke.

Vår visjon er å skape gode læringsarenaer for troen og livet.

Les mer på www.k-stud.no.

Musikkens studieforbund

Musikkens studieforbund er det frivillige musikklivets studieforbund.
Gjennom vår virksomhet bidrar vi til levende lokalsamfunn, inkluderende fellesskap, utvikling og ivaretakelse av kulturtradisjoner.

Vi har

  • 33 medlemsorganisasjoner
  • med rundt 170 000 medlemmer - innen alle musikksjangere
  • fylkesledd i alle landets fylker og lokale musikkråd i mer enn 100 kommuner
  • nesten 6 000 kurs årlig med over 40 000 deltakere, og over 290 000 registrerte kurstimer (2019)

Vi er

  • Norges største studieforbund - og fordeler tilskudd til kurs etter Lov om voksenopplæring
  • en demokratisk organisasjon med verdigrunnlag og vedtekter vedtatt av våre eiere medlemsorganisasjonene
  • medlem i Voksenopplæringsforbundet (VOFO) - studieforbundenes interesseorganisasjon

Musikkens studieforbund (MSF) fordeler økonomisk støtte til voksenopplæring som drives i våre medlemsorganisasjoner etter godkjente studieplaner. Vår virksomhet drives på grunnlag av Lov om voksenopplæring. Gjennom våre fylkesledd og sentraladministrasjonen i Oslo gir vi råd og veiledning til alle lokale lag - band, kor, orkestre, klubber og grupper osv - som driver organisert opplæring på sitt felt og innen sin sjanger.

Les mer på musikkensstudieforbund.no.

Samisk studieforbund / Sámi oahppolávdegoddi (SOL)

Hovedformålet for Samisk studieforbund (SOL) er å drive opplysnings- og studievirksomhet blant samer, men forbundet skal også utbre kunnskap om samer og samiske forhold til allmennheten. SOL har kurs i duodji, samisk kunsthåndverk, håndverk og husflid, men også kurs i andre kulturfag, samisk språk og naturbruk. SOL tilbyr den samiske befolkningen gjennom voksenopplæring å ivareta og utvikle sitt språk og sin kultur i et moderne Norge.

Les mer på nsr.no/om-oss/sol.

Senterpartiets Studieforbund

Senterpartiets Studieforbund (SpS) er et politisk studieforbund som ble stiftet i 1962. SpS består av medlemsorganisasjonene Senterpartiet, Senterungdommen og Senterkvinnene. Som politisk studieforbund har SpS et spesielt ansvar for å drive opplæringsaktivitet som bidrag til vedlikehold og styrking av demokratiet. Det gjennomføres aktiviteter over hele landet, med kurs og studieringer i de aller fleste kommuner. Målgruppene er folkevalgte, tillitsvalgte, medlemmer og andre interesserte. Det tilbys kurs og opplæring i organisasjon, styrearbeid og ledelse, arbeid i kommunestyregruppa samt i ulike fagpolitiske temaer.

Les mer på www.senterpartiskolen.no.

Studieforbundet kultur og tradisjon

Opplæringen i Studieforbundet kultur og tradisjon skjer gjennom de lokale lagene i medlemsorganisasjonene. Det arrangeres kurs i alle landets kommuner. Studieforbundet kultur og tradisjon har medlemsorganisasjoner som arbeider med opplæring innen kultur- og tradisjonsfag som husflid, håndverk, folkedans, teater, kystkultur og lokalhistorie. Studieforbundet kultur og tradisjon består av 34 frivillige organisasjoner og administrasjonen er lokalisert i Vågå.

Visjon: Det skal være mulig for alle som bor i Norge å bli kjent med og lære kulturuttrykk og folkelige tradisjoner i skapende og trygge fellesskap.

Les mer på kulturogtradisjon.no.

Studieforbundet Livslang Læring

Studieforbundet Livslang Læring har medlemsorganisasjoner som tilbyr kurs og studier for voksne innen blant annet yrkesfag, språk, IKT, helse og kultur. Kursene finnes på ulike nivåer, fra nybegynner til videregående, fagskole- og høgskolenivå. Studieforbundet Livslang Læring er studieforbundet som samler flest deltakere på åpne kurs.

Les mer på www.sfll.no.

Studieforbundet natur og miljø

Kurs gjennomføres i stor grad av lokale lag og foreninger i medlemsorganisasjonene. Studieforbundets kurs spenner over et bredt spekter: Kurs i hundehold, jakt, fiske, friluftsliv, landbruk, hagebruk, birøkt, sopp, organisasjonskunnskap m.m. Kursene følger studieplaner som er kvalitetssikret og forhåndsgodkjent av Studieforbundet. Den mest brukte studieplanen er Jegerprøvekurset. Kursene er åpne for alle, - medlemskap er ikke nødvendig. Studieforbundets 19 medlemsorganisasjoner har felles interesse og engasjement for «grønne verdier». Studieforbundet dekker hele landet og har egne fylkeskontakter.

Les mer på www.naturogmiljo.no.

Studieforbundet Solidaritet

Studieforbundet solidaritet har over 30 organisasjoner og foreninger som medlemmer. Forbundet tilrettelegger for medlemmenes studiearbeid og læring. Formålet er å bidra til et likeverdig, solidarisk og antirasistisk samfunn gjennom å utvikle, organisere og gjennomføre studie-, opplysnings- og kulturtiltak. Studieforbundets kurs spenner over et et bredt spekter, fra ulike kulturuttrykk via helseopplysning til psykologi, språk, økologi og bærekraftig utvikling.

Les mer på studieforbundetso.no.

Venstres studieforbund

Venstres studieforbund er Venstres studieorganisasjon. Studieforbundet driver blant annet Venstreskolen. Venstreskolen er et omfattende kursopplegg som tar for seg de fleste sider av det å drive politisk arbeid og organisasjonsarbeid på forskjellige nivåer. Venstreskolen har fire trinn.

Venstres studieforbund satser på digital skolering. Vårt digitale skoleringsopplegg kan brukes som en del av fysiske eller digitale kurs og samlinger, eller som forberedelse eller hjemmelekse.

Les mer på www.venstre.no/vs.