Vedtekter

Vedtektene for Voksenopplæringsforbundet.

Organisasjonens navn er Voksenopplæringsforbundet (Vofo).

Voksenopplæringsforbundets formål er:

 1. Være interesseorganisasjonen for studieforbundene, nasjonalt og regionalt.
 2. Ivareta fellesoppgaver for studieforbundene og bistå studieforbundene overfor offentlige myndigheter og andre.
 3. Fremme voksnes læring ved å bidra til mangfold, utvikling og ny kunnskap og være et felles forum for voksnes læring i demokratiske og ideelle organisasjoner.

§ 1-2. Organisasjon

Forbundets organer er:

 1. Årsmøtet
 2. Styret
 3. Valgkomite
 4. Fylkesutvalg
 5. Regionutvalg

§ 1-3. Medlemskap og kontingent

 1. Offentlig godkjente studieforbund kan være medlem av Vofo.
 2. Opptak av nye studieforbund som medlemmer godkjennes av årsmøtet.
 3. Medlemmene betaler en kontingent som fastsettes av årsmøtet.
 4. Utmelding skjer skriftlig med 6 måneders varsel. Kontingent betales til og med den dato utmeldingen trer i kraft.

§ 1-4. Eksklusjon

En eksklusjon kan bare skje dersom medlemmet bryter med organisasjonens formål eller vesentlig misligholder andre grunnleggende plikter fastsatt i vedtektene.

Eksklusjon krever følgende behandling:

 1. Eksklusjon kan bare vedtas av årsmøtet.
 2. Det er styret som innstiller på slikt vedtak overfor årsmøtet.
 3. Styrets innstilling må ha 2/3 flertall.

§ 2-1. Årsmøte

 1. Vofos høyeste organ er årsmøte.
 2. Årsmøte avholdes senest innen utgangen av mai hvert år.
 3. Innkalling til årsmøtet skjer med minst 3 måneders varsel.
 4. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet skal sendes styret minst 2 måneder før årsmøtet. Sakspapirer til årsmøtet sendes ut fra styret minst 1 måned før møtet.
 5. Årsmøtet skal ordinært behandle:
  1. Årsmelding
  2. Revidert regnskap og revisjonsrapport
  3. Innkomne saker
  4. Saker styret ønsker behandlet
  5. Strategiske planer
  6. Medlemskontingent og budsjett for påfølgende år
  7. Vedtektsendringer
  8. Valg av styre, revisor og valgkomité
 6. Studieforbundene er representert på årsmøtet etter følgende modell:
  1. Hvert studieforbund kan møte med inntil tre representanter med tale- og forslagsrett. Hvert studieforbund velger en representant med stemmefullmakt på vegne av studieforbundet.
  2. Stemmefordelingen baseres på en prosentmessig stemmevekt fordelt mellom studieforbundene på en slik måte at samlet stemmevekt alltid er 100 prosent.
  3. 40 prosent av stemmene fordeles likt mellom alle studieforbund.
  4. 60 prosent av stemmene fordeles etter siste offisielle studietimetall rapportert til Statistisk Sentralbyrå.
  5. Studieforbundene kan i tillegg møte med observatører til Representantskapets møter.
 7. Vofos fylkesutvalg kan møte med observatører med talerett, men uten stemme- eller forslagsrett.
 8. Styret møter med tale- og forslagsrett, men uten stemmerett.
 9. Alle vedtak – bortsett fra i de tilfeller der vedtektene har annen bestemmelse – krever mer enn halvparten av de avgitte stemmer.
 10. For å ha stemmerett ved årsmøtet, må kontingenten for inneværende år være betalt.
 11. Årsmøtet er vedtaksført når det er korrekt innkalt.

§ 2-2. Valgkomite

Valgkomiteen består av fem medlemmer, som velges av årsmøtet. Leder velges særskilt av årsmøtet.

Valgperioden er 2 år.

Styret er valgkomite for valgkomiteen og fremlegger sin innstilling til årsmøtet.

Begge departementsområder skal være representert i valgkomiteen.

Styrende organer sammensettes med vekt på kompetanse fra voksnes læring, organisasjon, frivillig arbeid, kultur, arbeidsliv, politikk og økonomi. Begge kjønn skal være representert i styre og valgkomite

Årsmøtet fastsetter nærmere instruks for arbeidet i valgkomiteen.

§ 3-1. Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte skal innkalles med minst 4 ukers varsel dersom styret eller minst 1/2 av studieforbundene skriftlig ber om det.

Sakspapirer sendes minst 3 uker før møtet.

§ 4-1. Styret

 1. Styret er organisasjonens høyeste organ mellom årsmøtene, og står ansvarlig overfor årsmøtet. For at styremøtene skal være vedtaksføre, må 2/3 av styremedlemmene, inkludert leder eller nestleder være til stede.
 2. Styret er ansvarlig for at virksomheten drives i samsvar med vedtektene, strategi- og arbeidsplaner og årsmøtets øvrige vedtak.
 3. Styret ansetter generalsekretær og vedtar ansvars- og stillingsinstruks for generalsekretæren.
 4. Styret skal møtes minst fire – 4 – ganger pr. år.
 5. Styret består av leder, nestleder, minst 3 styremedlemmer og inntil 3 varamedlemmer som velges av årsmøtet. I tillegg velges ett styremedlem med personlig varamedlem av og blant de ansatte.
 6. Valgperioden er to år, og halvparten av styremedlemmene er på valg hvert år. Styreleder og nestleder er på valg samme år. De ansatte kan foreta suppleringsvalg i perioden på bakgrunn av endringer i ansatte-forhold.
 7. Styret kan opprette arbeidsutvalg dersom det anses formålstjenlig.
 8. Styret utnevner faste utvalg.
  Faste utvalg:
  - Fylkesutvalg
  - Regionutvalg som består av lederne i fylkesutvalgene
  Utvalgene godkjennes av styret etter forslag fra studieforbundene.
  Styret kan opprette andre utvalg etter behov.
 9. Ved stemmelikhet i styret avgjør leders dobbeltstemme.

§ 4-2. Prokura og tegningsrett

Generalsekretær har prokura og generalsekretær og styreleder har i fellesskap full tegningsrett.

§ 5-1. Regional forankring – Fylkesutvalg

 1. Alle studieforbund med forankring i fylket, danner Vofos fylkesutvalg. Fylkesutvalget er fellesorgan for studieforbundene i fylket. Hvert studieforbund velger en representant og eventuelt en vararepresentant til fylkesutvalget.
 2. Fylkesutvalgets årsmøte holdes hvert år innen utgangen av mars. Ekstraordinært årsmøte holdes når fylkesutvalgets leder eller 2/3 av fylkesutvalgets medlemmer krever det. Arbeidsutvalget skal forberede årsmøtet og sende innkalling med saksliste minst tre uker før årsmøtet avholdes.
 3. Fylkesutvalgets årsmøte skal behandle følgende saker:
  1. melding om fylkesutvalgets aktivitet
  2. regnskap
  3. innkommende saker
  4. handlingsplan
  5. budsjett og fordeling av fylkeskommunale midler
  6. valg av leder og nestleder
 4. Fylkesutvalgets leder, nestleder og generalsekretærens rådgiver i fylket utgjør fylkesutvalgets arbeidsutvalg. Arbeidsutvalget tar avgjørelser i saker de er pålagt av fylkesutvalget.
 5. Fylkesutvalget skal sørge for at Voksenopplæringsforbundets vedtak og retningslinjer blir fulgt og at aktiviteten i fylket drives så sterkt og effektivt som mulig.
 6. Styret kan gi retningslinjer om fylkesutvalgets oppgaver, arbeidsform og honorering av tillitsvalgte.

§ 6-1. Vedtektsendringer

 1. Forslag til vedtektsendringer sendes styret innen 2 måneder før årsmøtet om de skal behandles på ordinært årsmøte samme år.
 2. Studieforbundene skal gjøres kjent med forslagene minst 1 måned før årsmøtet.
 3. Vedtektsendringer krever 2/3-dels flertall.
 4. Vedtektsendringer kan kun behandles på ordinært årsmøte.

§ 7-1. Avvikling

 1. Oppløsning av Vofo kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For at oppløsning skal skje, må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall. Det kan velges et avviklingsstyre som skal forestå avviklingen. Det ordinære styret kan velges til avviklingsstyre, og får stilling som avviklingsstyre om intet valg foretas.
 2. Vofos formue skal etter oppløsning og gjeldsavleggelse tilfalle det formål Vofo arbeider for å fremme.
 3. Ingen medlemmer har krav på Vofos midler eller andel av disse.
 4. Sammenslutning med andre foreninger eller deling av Vofo anses ikke som oppløsning.
 5. Vedtak om sammenslutning/deling og nødvendige vedtektsendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med bestemmelsene om vedtektsendring, jf. §6-1. Styret skal i denne forbindelse utarbeide en plan for sammenslutningen/delingen som årsmøtet skal stemme over. Ved sammenslutning eller deling skal det innhentes samtykke fra Vofos kreditorer.

--

Vedtatt av årsmøtet 25.05.2023