Stor rapport om studieforbund og kursøkonomi

Halvparten av kursarrangørene sier at tilskuddet er av avgjørende eller vesentlig betydning for kursvirksomheten. Det er ett av funnene i rapporten «Økonomi i studieforbund», som ble laget på oppdrag fra Vox.
Forsiden på rapporten
Faksimile: BDO og Oxford research

Det er Oxford Research sammen med revisjonsselskapet BDO som har utført undersøkelsen, og arbeidet er en oppfølging av fjorårets store forskningsprosjekt på studieforbundene. Formålet med oppdraget har vært å få besvart hvordan tilskuddet til studieforbund benyttes, og blant annet hvor viktig tilskuddet er for kursaktiviteten i organisasjonene.

9 av 10 anbefaler kurs
Ett års forskning på studieforbund er avsluttet og konklusjonene er positive: Kurs i frivillige organisasjoner gir høyt læringsutbytte og høyt sosialt utbytte. 92 % av kursdeltakerne ville anbefalt kursene til andre.
Forsiden på rapporten

Tilskuddet er viktig

I rapporten heter det at «Halvparten av kursarrangørene, altså 22 av de 44 som har besvart spørsmålet, ville enten ikke ha gjennomført kurs-/opplæringsaktiviteten sin i det hele tatt eller kun med store justeringer dersom voksenopplæringstilskuddet bortfaller.»

- Dette viser hvor viktig voksenopplæringstilskuddet er for at det skal finnes et kurstilbud, sier Gro Holstad, generalsekretær i Voksenopplæringsforbundet. - Om disse tallene er representative for hele feltet, så muliggjør tilskuddet over 20 000 kurs i året. Det er mye læring for pengene.

Andre funn fra rapporten

  • Cirka 71 % av tilskuddet overføres som pengestøtte fra studieforbundene til kursarrangørene. Resterende 29 % benyttes av studieforbundene selv, og dekker blant annet administrasjon og tilskudd til kurs studieforbundet arrangerer selv.
  • Tilskuddet bidrar til å redusere kursavgiften.
  • Tilskuddet er ikke avgjørende for medlemsorganisasjonenes drift.
  • Tilskuddet utgjør om lag en femtedel av kursenes totale inntekter, når man ikke regner frivillig arbeid som en innsatsfaktor.

Merk: Den delen av undersøkelsen som omfatter kurs og kursarrangører er case-studier og kan ikke automatisk generaliseres til å gjelde alle kursarrangører i studieforbundsordningen. Grunnlaget for case-studiet er 53 kursarrangører hos 42 medlemsorganisasjoner i de 11 største studieforbundene. Til sammen 203 kursregnskap er undersøkt.

- Verdifullt om studieforbund

Rapporten tar også for seg hvordan de studieforbundene håndterer kursstøtte på ulike måter.

- Det er interessant og verdifull informasjon, sier Holstad. - Studieforbundene er svært ulike i måten de arbeider på, men det er også medlemmenes behov. Derfor er det ikke overraskende at de gjør ting ulikt også når det kommer til utbetaling av kursstøtte. Denne rapporten tror jeg likevel kan gi studieforbundene en fin anledning til å lære av hverandre, sier hun og legger til; samtidig som vi andre lærer mer om dem.

- Til nå har jeg bare fått lest raskt gjennom rapporten, men jeg gleder meg til å få brukt litt mer tid på den de nærmeste dagene.

Økonomi i studieforbund (2014).pdfapplication/pdf, 1.8MB