Samisk studieforbund får dispensasjon fra regelverket

Studieforbundet får større fleksibilitet til å bruke tilskuddet på en hensiktsmessig måte – til å støtte frivillig voksenopplæring i samiske organisasjoner.
Samisk flagg
Foto: Thom Reijnders / Unsplash

Etter en lang periode med svak økonomi, pågående tilsynssak og usikkerhet om betingelsene for videre drift, får Samisk studieforbund (SOL) et velfortjent pusterom. Kultur- og likestillingsdepartementet (KUD) har gitt studieforbundet dispensasjon fra deler av regelverket for 2024 og 2025.

Dispensasjonen gjelder noen av de detaljerte føringene om bruk av statstilskuddet, som har hindret at studieforbundet kan bruke tilskuddet til å støtte kursaktivitet på den måten studieforbundet mener er mest hensiktsmessig. Vofo støtter studieforbundets krav, og mener at departementet bør vurdere en tilsvarende forenkling for hele tilskuddsordningen.

– Samisk studieforbund har en viktig rolle i å drive opplysnings- og studievirksomhet blant den samiske befolkningen og til å utbre kunnskap om samer og samiske forhold til allmennheten, skriver departementet i sin vurdering av søknaden. – På bakgrunn av at SOL per tiden ikke tilbyr kurs på grunn av studieforbundets uavklarte driftssituasjon, vurderer KUD det som hensiktsmessig å imøtekomme dispensasjonssøknaden for å gi SOL mulighet til å omstille driften, få opp kursaktiviteten og unngå nedleggelse.

Lang prosess

Det er snart to år siden Samisk studieforbund (SOL) søkte om dispensasjon fra § 5 i forskrift om studieforbund godkjent av Kultur- og likestillingsdepartementet (KUD). Søknaden gjelder muligheten til å benytte deler av opplæringstilskuddet til å dekke studieforbundets administrative kostnader.

I følge SOL skiller organiseringen av deres kursvirksomheten seg fra andre studieforbund. Lokalleddene står for den praktiske organiseringen av kurs, mens kostnader forbundet med gjennomføring av kursene håndteres sentralt. Denne organiseringen er nødvendig fordi lokalleddene er små enheter som har lite ressurser til å ha det fulle ansvaret. De lange avstandene i Sápmi gjør at samiske kursarrangører og deltakere har høye reisekostnader forbundet med kursaktivitet, som bidrar til å øke kostnadene.

Søknaden har ligget på vent hos departementet i påvente av at HK-dir og Kunnskapsdepartementet skulle avslutte det pågående tilsynet hos studieforbundet. Etter press fra bl.a. studieforbundet, Vofo og Stortinget ble denne saken avgjort i mai i år.

Omgjør tilbakebetalingskravet mot Samisk studieforbund
Kunnskapsdepartementet har behandlet klagesaken til Samisk studieforbund. Kultur- og likestillingsministeren vil ha dialog om grunnlaget for videre drift.
Kunnskapsdepartementets lokaler i Centralbanken i Oslo

Kultur- og likestillingsminister Lubna Jeffery var raskt på banen for å forsikre studieforbundet om at departementet ville ta tak i saken. SOL og Vofo møtte departementet en uke etterpå.

– Selv om det er kritikkverdig at staten har latt denne saken ligge altfor lenge, er vi fornøyd med at vi nå får en løsning som gjør det mulig for SOL å gjenreise kursaktiviteten sin, sier generalsekretær Stian Juell i Vofo. – Vi har hatt god dialog med departementet om saken, og ser fram til å finne en bærekraftig løsning i samarbeid med SOL, Sametinget, HK-dir og departementet.

Evaluering og veien videre

Dispensasjonen er et tidsbegrenset unntak, som gir studieforbundet rom til å omstille seg og få opp igjen kursaktiviteten. I følge HK-dir må studieforbundet ha minst 2000 timer pr. år for å motta grunntilskudd. Det er derfor viktig at de samiske organisasjonene får gjennomført og rapportert kurs til studieforbundet.

HK-dir skriver i sine vurderinger til departementet at dersom studieforbundet benytter hele opplæringstilskuddet til administrative kostnader, vil konsekvensen være at studieforbundet ikke kan videreformidle opplæringstilskudd til kursarrangør, og dermed vil det påvirke beregningsgrunnlaget for fremtidig tilskudd.

Endringene i voksenopplæringsloven fra 2021, som blant annet omfatter bestemmelsen SOL nå har fått unntak fra, skal evalueres det kommende året. Vi håper at staten i denne prosessen vil lytte til sine egne etater og imøtekomme behovet for en forenkling av tilskuddsordningen til studieforbund.