Personvernerklæring for felles tilskuddsportal

Voksenopplæringsforbundet forvalter en felles tilskuddsportal for studieforbundene. Dette dokumentet beskriver hvordan registrerte personopplysninger behandles i denne løsningen.

Denne personvernerklæringen gjelder for den felles tilskuddsportalen https://tilskudd.studieforbund.no som benyttes av følgende studieforbund (heretter omtalt som studieforbundene, vi eller oss):

 • Kristelig studieforbund
 • Musikkens studieforbund
 • Senterpartiets studieforbund
 • Studieforbundet Funkis
 • Studieforbundet kultur og tradisjon
 • Studieforbundet natur og miljø
 • Venstres Studieforbund

Behandlingsansvar

Det enkelte studieforbund er behandlingsansvarlig. Behandlingen er knyttet til søknader om tilskudd som behandles av det studieforbundet som kursarrangøren er medlem av.

Når samler vi inn personopplysninger?

Vi behandler opplysninger om deg i følgende tilfeller:

 • Når du logger inn eller registrerer deg i tilskuddsportalen
 • Når du oppgis som kontaktperson for et lag eller forening i tilskuddsportalen
 • Når du registreres som lærer eller deltaker på et kurs i tilskuddsportalen

Dersom du står oppført som kontaktperson, lærer eller deltaker på en søknad om tilskudd, behandler vi også opplysninger om deg i følgende tilfeller:

 • Når vi behandler søknaden om tilskudd
 • Når vi lager kursbevis til deg
 • Når vi plukker ut søknaden i stikkprøvekontroller, klage/varslingssak eller tilsyn
 • Når vi utarbeider statistikk og rapporter

Formålet med behandlingen er å fordele tilskuddsmidler fra studieforbundene til organisasjonsledd og medlemsorganisasjoner som arrangerer kurs, med hjemmel i voksenopplæringsloven. Dette formålet innebærer også en lovpålagt plikt til å lagre opplysninger om gjennomførte kurs i minst 10 år.

Hvem deler vi opplysningene med?

Offentlige myndigheter ved tilsyn

Studieforbundene er forpliktet til å gjøre opplysninger tilgjengelig når bevilgende myndigheter har tilsyn med vår virksomhet. Offentlige myndigheter er underlagt taushetsplikt i behandlingen av personopplysninger ved tilsyn.

Ordinær rapportering til offentlige myndigheter inneholder kun aggregerte tall (f.eks. antall deltakere på et kurs), og dermed ingen personopplysninger.

Studieforbundenes databehandlere

Studieforbundene benytter databehandlere. Databehandlerne er underlagt databehandleravtaler, og kan ikke selv bestemme over personopplysningene:

 • For innlogging med ID-porten er Digitaliseringsdirektoratet databehandler.
 • For brukerstøtte og administrasjon er Voksenopplæringsforbundet (Vofo) og Innovit AS databehandlere.

Dine rettigheter

Innsyn i egne opplysninger

Du kan be om en kopi av alle opplysninger vi behandler om deg.

Korrigering av opplysninger

Du kan be oss rette eller supplere opplysninger som er feilaktige eller misvisende.

Sletting av opplysninger

I gitte situasjoner kan du be oss slette opplysninger om deg selv. Dette gjelder blant annet når det ikke lenger er nødvendig å oppbevare opplysningene dine fordi formålet med behandlingen er oppfylt.

Begrensning av behandling av personopplysninger

I noen situasjoner kan du be oss begrense behandlingen av opplysninger om deg, slik at de bare kan behandles med ditt samtykke. Dette kan være aktuelt når du venter på å få behandlet et krav om sletting eller korrigering av opplysninger. Det kan også være aktuelt når du ønsker å motsette deg at vi sletter opplysninger om deg som vi ikke lenger har bruk for, men som du selv har behov for.

Protestere mot en behandling av personopplysninger

Dersom vi behandler opplysninger om deg med grunnlag i våre oppgaver eller på bakgrunn av en interesseavveining, har du rett til å protestere på vår behandling av opplysninger om deg.

Kontakt oss

Dersom du har spørsmål om denne personvernerklæringen de vurderingene vi har gjort, eller du ønsker å utøve dine rettigheter, kan du kontakte ditt studieforbund skriftlig:

Du kan utøve dine rettigheter ved å skriftlig kontakte et av studieforbundene som har delt behandlingsansvar direkte, ved å sende en e-post til personvern@vofo.no eller brev til:

Voksenopplæringsforbundet
Postboks 9246 Grønland
0134 Oslo

Du skal få svar uten ugrunnet opphold, og normalt senest innen én måned.

Dette dokumentet ble sist oppdatert 14. mars 2024.