Retningslinjer for tillitsvalgte i Vofos fylkesutvalg

Vedtatt 22.06.2023 av styret i Vofo.

§ 1. Formål og virkeområde

Retningslinjene skal legge til rette for bred rekruttering til tillitsverv i fylkesutvalgene gjennom ordninger som gjør det mulig for alle å inneha slike verv.

Retningslinjene gjelder for tillitsvalgte i Vofos fylkesutvalg, som er valgt eller oppnevnt av studieforbundene i fylket. Personer i frikjøpte stillinger eller ansatte i Vofo som deltar i kraft av sin stilling omfattes ikke av retningslinjene.

§ 2. Rett til dekning av utgifter

Tillitsvalgte har krav på å få dekket

  1. godtgjørelse for reiser innenfor fylkets grenser i forbindelse med vervet, opptil statens satser.
  2. legitimerte utgifter til barnepass, stell og pass av syke, eldre mv.

Krav om dekning av utgifter skal fremmes snarest og senest innen to måneder.

Tillitsvalgte har ikke krav på erstatning for tapt arbeidsfortjeneste eller andre tap.

§ 3. Godtgjøring

Godtgjøring i fylkesutvalgene regnes som en prosentandel av den sentrale styrelederens årlige godtgjøring (forkortet SG), som fastsettes av Vofos sentrale årsmøte.

Tillitsvalgte godtgjøres etter følgende satser:

  1. Leder mottar en fast godtgjøring på 20 % av SG.
  2. Nestleder mottar en fast godtgjøring på 12 % av SG.
  3. Leder, nestleder og medlemmer i fylkesutvalg mottar en møtegodtgjøring på 1,5 % av SG per fylkesutvalgsmøte.

Godtgjøring inkluderer tid til møteforberedelser til fylkesutvalgsmøtene, herunder deltakelse i forberedende møter i arbeidsutvalg. Kortere møter som gjennomføres uten samtidig deltakelse (f.eks. e-postmøter) gir ikke rett til møtegodtgjøring. Det gis ikke møtegodtgjøring for kurs, konferanser, orienteringer, studieturer, samlinger mv.

Møtegodtgjøring utbetales bare i de tilfeller hvor den tillitsvalgte ikke har godtgjøring fra et annet hold. Det er den enkelte tillitsvalgtes ansvar å gi beskjed til administrasjonen om ev. krav om godtgjøring.

Samlet møtegodtgjøring til samme person er begrenset til 10 000 kr per år på tvers av alle fylkesutvalg.

Godtgjøring utbetales ikke ved sykdom eller annet fravær.

§ 4. Opplæring og kompetanse

Tillitsvalgte har krav på opplæring som er nødvendig for å utføre arbeidsoppgavene i fylkesutvalget. Vofo skal tilby grunnleggende opplæring til alle nye tillitsvalgte i fylkesutvalgene.

§ 5. Revidering

Satsene for godtgjørelse justeres når det sentrale årsmøtet gjør vedtak som påvirker godtgjørelsene.

Retningslinjene kan revideres årlig, med virkning fra neste årsmøteperiode for fylkesutvalgene.

§ 6. Ikrafttredelse

Retningslinjene gjelder fra 1. juli 2023.